IHS

Partnerstvo za podršku poboljšanoj zastupljenosti pacijenata

Povećanje građanskog angažmana kako bi se doprinelo zdravstvenim uslugama usmerenim na pacijenta je u srži partnerstva između Kosovskog udruženja za prava pacijenata (PRAK) i projekta Integrisanih zdravstvenih usluga (IHS). Ovo je bila ključna tema na sastanku sa rukovodstvom PRAK-a kako bi se osmislile aktivnosti koje žele doprineti zagovaranju i podršcipacijenata.

„Ključno je podsticati nove modalitete saradnje, uključujući civilno društvo i druge zainteresovane strane, u cilju jačanja uloge svih organizacija koje doprinose pravima pacijenata. Fokusirani smo na negovanje šire mreže takvih organizacija,” rekao je Ruždi Rexha, izvršni direktor PRAK-a.

Ovo partnerstvo između PRAK-a i IHS-a je vođeno memorandumom o razumevanju koji pokriva niz ciljanih aktivnosti, kao što je jačanje uloge PRAK-a i drugih organizacija u području prava pacijenata i podržavanje mogućnosti međunarodnog umrežavanja kako bi se katalizovalo zastupanje i podrška pacijenata.

SR