IHS

Projekat

Projekat “Integrisane zdravstvene usluge” fokusira se na nezarazne bolesti (NZB). Kroz ulogu fasilitatora, IHS projekat jača koordinaciju između nivoa porodične medicine i opštih bolnica, omogućavajući efektivnu upotrebu kliničkih smernica i osiguravajući održive rezultate za razvojne procese partnera. IHS projekat se posebno bavi ranjivim grupama koje generalno imaju lošije zdravstveno stanje, suočavaju se sa teškom situacijom sa prihodima, imaju veći rizik od socijalne isključenosti i nižu zdravstvenu pismenost od opšte populacije.

Švajcarska saradnja za razvoj i saradnju

The Švajcarska saradnja za razvoj i saradnju  Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) na Kosovu koordinira svoje programe preko Ambasade Švajcarske / Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu. Počevši od humanitarne pomoći 1998. godine, saradnja Švajcarske sa Kosovom se sve više preusmerava na podršku reformskim procesima. Švajcarski programski portfelj organizovan je u četiri glavna domena: 

1. Demokratsko upravljanje i ljudska sigurnost, 

2. Ekonomija i zapošljavanje, 

3. Vodosnabdevanje i otpornost na klimatske promene i 

4. Zdravlje. IHS projekat spada u domen zdravlja.

Švajcarski institut za tropsko i javno zdravlje

Švajcarski centar za međunarodno zdravlje (SCIH) pri Švajcarski institut za tropsko i javno zdravlje nudi konsultantske, evaluacione i savetodavne usluge o nacionalnim i globalnim zdravstvenim pitanjima. Domaće i međunarodne organizacije biraju SCIH zbog istaknute ekspertize i dugogodišnjeg iskustva u oblasti međunarodnog zdravlja. Ključni klijenti su Svetska zdravstvena organizacija (WHO), Svetska banka (WB), Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM) i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

SR