IHS

Efikasna komunikacija za unapređenje zdravstvene zaštite

Komunikacione veštine medicinskog osoblja su ključne za efikasnu negu pacijenata. Ovo je bila centralna tema obuke koju je 19. juna 2024. godine vodila docent Rukije Mehmeti.

Obuka je imala za cilj da produbi razumevanje koncepata komunikacije od strane učesnika i istakne njihovu ulogu u poboljšanju zdravstvene prakse. Na obuci je istaknuta važnost deljenja lako razumljivih zdravstvenih informacija, uključivanja primera iz stvarnog života, scenarija igranja uloga i fokusa na aktivno slušanje.

Za docenta Mehmeti, kvalitetna komunikacija je kamen temeljac službe i nauke rada medicinskih sestara. Poboljšanjem komunikacionih veština, zdravstveni radnici mogu značajno poboljšati ishode pacijenata i ukupni kvalitet zdravstvene zaštite.

Ova sesija je deo akreditovanog programa obuke medicinskih sestara koji sprovodi IHS u saradnji sa opštim bolnicama u Peći i Đakovici. Program, razvijen na osnovu procene potreba za obukom za zdravstvene radnike, akreditovala je Komora medicinskih sestara Kosova.

SR