IHS

Standardizing Nursing Operational Procedures

Standardizacija Operativnih Procedura za Medicinske Sestre

Podrška daljem razvoju kompetencija medicinskih sestara za promovisanje zdravlja i poboljšanje kvaliteta i bezbednosti nege je ključ za ispunjavanje standarda zdravstvene zaštite za građane Kosova.

Da bi se doprinelo ovom cilju, Ministarstvo zdravlja Kosova je organizovalo dvodnevnu radionicu o izradi prvog priručnika o standardnim operativnim procedurama za sekundarnu i tercijarnu negu. Radionica održana 24-25. maja 2023. godine u Đakovici, prva je u nizu radionica i drugih aktivnosti koje će rezultirati sastavljanjem priručnika o standardnim operativnim procedurama za negu. Neki od 18 učesnika u radionici su bili lekari, medicinske sestre, advokati, predstavnici Komore medicinskih sestara i civilnog društva. Misija ove radne grupe koju je imenovalo Ministarstvo zdravlja je da nastavi sa jačanjem i standardizacijom prakse nege.

Projekat integrisanih zdravstvenih usluga Švajcarske agencije za razvoj i saradnju podržao je organizaciju ove radionice, u skladu sa radom na unapređenju operacionalizacije puteva nege nezaraznih bolesti između izabranih opštih bolnica i ustanova primarne zdravstvene zaštite.

EN