IHS

Qëllimi

Institucionet shëndetësore të vendit në çdo nivel janë fuqizuar për të ofruar shërbime shëndetësore cilësore dhe me kosto efektive, duke përmbushur nevojat e pacientëve të prekur nga SJN, duke fuqizuar komunitetin e pacientëve rreth rolit që kanë për menaxhimin më të mirë të shëndetit.

REZULTATI

REZULTATI

REZULTATI

1

Përmirësimi i cilësisë dhe qasjes në shërbime shëndetësore, me fokus të posaçëm tek grupet në nevojë, që ofrohen nga Spitalet e Përgjithshme në Gjakovë dhe Pejë.

REZULTATI

2

Koordinim më i mirë ndërmjet nivelit të Mjekësisë Familjare dhe Spitaleve të Përgjithshme drejt shëbimeve të integruara shnëdetësore për të përmirësuar gjendjen shëndetësore të pacientëve me SJN.

REZULTATI

3

Kornizat e politikave në nivel vendor krijojnë kushte për kujdes të integruar me individin në fokus dhe shërbejnë për të replikuar përvojat pozitive në institucione të tjera shëndetësore në vend.

REZULTATI

TREGIME PËR IMPAKTIN

PUBLIKIMET E FUNDIT

PROJEKTI

Shërbimet Shëndetësore të Integruara (IHS), si nisma më e fundit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës dhe Qeverisë së Zvicrës punon me institucionet e Kosovës për të fasilituar mbështetjen e mëtejshme për kapacitetet vendore në sektorin shëndetësor nëpërmjet një procesi gjithëpërfshirës dhe pjesëmarrës në përputhje me politikat shëndetësore të vendit. Projekti IHS është katër vjeçar nga nëntori 2022 – tetor 2026. Projekti financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe implementohet nga Swiss Tropical and Public Health Institute.

PROJEKTI AQH

Projekti Kujdes Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor (AQH) financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Projekti implementohet nga Sëiss Tropical and Public Health Institute dhe vazhdon deri në dhjetor 2023. https://aqhproject.org/

EN