IHS

Programet e vetë-menaxhimit për pacientë të përzgjedhur me hipertension dhe diabet janë zhvilluar dhe funksionalizuar

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë i përafruar me standardet e BE-së është funksionalizuar në Spitalet e Përgjithshme në fokus të projektit

Zhvillimi profesional i stafit klinik për menaxhimin e sëmundjeve jongjitëse është fuqizuar

Sistemi funksional i referimit parësor – dytësor është funksionalizuar në ambulancat specialistike në Spitalet e Përgjithshme në fokus të projektit

Linjat e kujdesit për sëmundjet jongjitëse ndërmjet Spitaleve të Përgjithshme në fokus të projektit dhe Kujdesit Shëndetësor Parësor janë funksionale

Edukimi shëndetësor për sëmundjet jongjitëse zbatohet në Spitalet e Përgjithshme në fokus të projektit

Pacientët janë në gjendje të angazhohen në mekanizmat e llogaridhënies sociale

Është krijuar korniza e politikave për të mbështetur kujdesin e integruar për sëmundjet jongjitëse me pacientin në qendër

EN