IHS

Përmirësimi i kujdesit ndaj pacientëve përmes integrimit të shërbimeve shëndetësore

“Ministria e Shëndetësisë ka miratuar Raportin e Fizibilitetit për Sistemin Informativ Shëndetësor. Ky plan synon të drejtojë konsolidimin afatgjatë të SISH dhe është një referencë e rëndësishme për këtë dimension pilotues,” tha Dr. Besa Balidemaj-Llolluni, Kryetare e Grupit Punues për Sistemin e Referimit midis niveleve të kujdesit parësor dhe dytësor.

Në sesionin përmbyllës të grupit punues, u bë përmbledhja e angazhimit dhe kontributit të anëtarëve në vendosjen e bazave solide për transformimin e ofrimit të kujdesit shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë e ka vënë në dukje nevojën për një sistem të fuqishëm referimi për të përmirësuar kujdesin ndaj pacientëve dhe për të përmirësuar shërbimet e kujdesit shëndetësor. Duke përdorur si qendra pilotimi qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Istog dhe Spitalin e Përgjithshëm të Pejës, grupi punues ka elaboruar këtë projekt thelbësor, duke u fokusuar në hartëzimin e sistemeve ekzistuese të referimit për të identifikuar boshllëqet, rishikimin dhe përmirësimin e aranzhimeve të referimit, vlerësimin e sistemit të SISH për përmirësime teknike, eksplorimin e integrimit në platformën E-Kosova, hartimin e një plani gjithëpërfshirës të punës për vitin 1 dhe mbështetjen e MSH-së në krijimin e një Komuniteti të Praktikës.

Grupi punues përbëhet nga përfaqësues të ministrisë, ekspertë të shëndetësisë dhe profesionistë teknikë.

SQ