IHS

QËLLIMI

Institucionet shëndetësore të vendit në çdo nivel janë fuqizuar për të ofruar shërbime shëndetësore cilësore dhe me kosto efektive, duke përmbushur
nevojat e pacientëve të prekur nga SJN, duke fuqizuar komunitetin e pacientëve rreth rolit që kanë për menaxhimin më të mirë të shëndetit.

REZULTATI

REZULTATI

REZULTATI

1

Përmirësimi i cilësisë dhe qasjes në shërbime
shëndetësore, me fokus të posaçëm tek
grupet në nevojë, që ofrohen nga Spitalet e
Përgjithshme në Gjakovë dhe Pejë.

REZULTATI

2

Koordinim më i mirë ndërmjet nivelit të
Mjekësisë Familjare dhe Spitaleve të
Përgjithëshme drejt shëbimeve të integruara
shnëdetësore për të gjendjen shëndetësore të pacientëve me SJN.

REZULTATI

3

Kornizat e politikave në nivel vendor krijojnë
kushte për kujdes të integruar me individin në
fokus dhe shërbejnë për të replikuar përvojat
pozitive në institucione të tjera shëndetësore në vend.

REZULTATI

Tregime për impaktin

PROJEKTI

Shërbimet Shëndetësore të Integruara (IHS), si nisma më e fundit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës dhe Qeverisë së Zvicrës punon me institucionet e Kosovës për të fasilituar mbështetjen e mëtejshme për kapacitetet vendore në sektorin shëndetësor nëpërmjet një procesi gjithëpërfshirës dhe pjesëmarrës në përputhje me me politikat shëndetësore të vendit. 

Projekti IHS është katër vjeçar nga nëntori 2022 – tetor 2026. Projekti financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe implementohet nga Swiss Tropical and Public Health Institute.

Projekti AQH

Projekti Kujdes Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor (AQH) financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Projekti implementohet nga Sëiss Tropical and Public Health Institute dhe vazhdon deri në dhjetor 2023.
. https://aqhproject.org/

SQ