IHS

Program za samoupravljanje dijabetesom sa ciljem poboljšanja nege pacijenata

U nastojanju da se prevaziđu izazovi u pogledu informacija među pacijentima sa dijabetesom i poboljša njihova celokupna nega, projekat IHS učestvuje u olakšavanju procesa pokretanja Programa za samoupravljanje dijabetesom. Ovaj sveobuhvatni pristup ima za cilj edukaciju pacijenata, promovisanje zdravih stilova života i poboljšanje saradnje između primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Program je deo napora koji se ulažu u okviru projekta IHS a koji se odnose na rad sa Ministarstvom zdravlja Kosova i zdravstvenim radnicima na razvoju i sprovođenju inicijativa samoupravljanja za pacijente sa hipertenzijom i dijabetesom.

Prvi sastanak Radne grupe programa za samoupravljanje dijabetesom održan je prošle sedmice, sastankom je predsedavao g. Niman Bardhi, Ministarstvo zdravlja. Grupu čine predstavnici opštih bolnica Đakovica i Peć, Glavnog centra porodične medicine Đakovica i Udruženja dijabetičara.

Radna grupa je detaljno razradila plan za buduće aktivnosti do završetka programa. Značajan zadatak koji je dodeljen članovima grupe je da predlože konkretne detalje u vezi sa programom samoupravljanja, koji obuhvataju ključne aspekte kao što su određivanje dijagnoze pacijenata, određivanje optimalnih metoda pružanja usluga, razvoj efektivnog izveštavanja i alata za praćenje i definisanje kriterijuma za identifikaciju „kritičnih pacijenata.”

Sprovođenje programa samoupravljanja za dijabetičare je ključno za osnaživanje pojedinaca da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i efikasno upravljaju svojim stanjem. Pružajući edukaciju, podršku i praktične alate, ovi programi osposobljavaju pacijente u smislu znanja i resursa za donošenje informisanih odluka, usvajanje zdravijeg načina života i na kraju postizanje poboljšanih zdravstvenih ishoda.

SR