IHS

IHS pokreće paket specijalizovanih programa obuke medicinskih sestara za unapređenje kliničkog nadzora

Ove nedelje, IHS je pokrenuo u saradnji sa Opštim bolnicama u Peći i Đakovici akreditovani paket programa obuke medicinskih sestara koji imaju za cilj unapređenje kliničkog nadzora u zdravstvu. Razvijeni na osnovu Procene potreba za obukom za zdravstvene radnike i akreditovani od Komore medicinskih sestara Kosova, ovi programi nude po 10 kreditnih poena, obezbeđujući priznato unapređenje stručnosti.

Nastavni plan i program programa je dizajniran da poboljša standarde medicinskih sestara. Početna faza cilja oko 400 medicinskih sestara iz opštih bolnica u Peći i Đakovici. Ove sesije, koje traju do kraja godine, usklađene su sa smernicama za akreditaciju i imaju za cilj da osnaže medicinske sestre praktičnim uvidima. U Đakovici fokus je na kliničkom nadzoru, dok je u Peći fokus na sestrinskoj nezi pacijenata sa hroničnim bolestima (dijabetes i hipertenzija) i nezi za pacijente sa dijabetičkim stopalom.

Podstičući kontinuirano učenje i profesionalni razvoj, IHS i uprava bolnice olakšavaju napredovanje sestrinske prakse, na kraju poboljšavajući ishode pacijenata.

SR